Formularz aplikacyjny


Wybrano poniższą ofertę

Nazwa pracodawcy / firmy pośredniczącej:
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI w KIELCACH
Stanowisko:
LEKARZA ZESPOŁU MEDYCZNEGO ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KIELCACH
Rodzaj oferty:
Praca
Numer oferty:
2018/04/014
Kraj zatrudnienia / Województwo / Miasto:
/ / Kielce
Opis stanowiska:
Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby
w Policji w charakterze lekarza zespołu medycznego składa się z etapów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.):
• złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
• przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
• ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
• sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,
• przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PODSTAWOWYCH:
• zabezpieczanie bieżących potrzeb medyczno – sanitarnych jednostki,
• udzielanie niezbędnej pomocy medycznej policjantom jednostki w czasie zajęć szkoleniowych, zgrupowań, działań przywracających ład i porządek publiczny,
• niesienie pomocy medycznej policjantom z poza jednostki w ramach przyjęć ambulatoryjnych,
• nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym jednostki,
• prowadzenie szkoleń medyczno – sanitarnych.

Warunki współpracy:
PROPONOWANE WARUNKI PEŁNIENIA SŁUŻBY:
• stopień etatowy - podinspektor,
• zaszeregowanie w 9 grupie uposażenia zasadniczego z mnożnikiem 2,05 kwoty bazowej,
• uposażenie zasadnicze 3120 zł miesięcznie zwiększane o wzrost z tytułu wysługi lat,
• dodatek służbowy przyznawany na czas nieokreślony wynoszący do 50 % podstawy uposażenia zasadniczego wraz z wysługą i dodatkiem za stopień (dla stopnia podinspektora – 1420 zł).

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:
• przyjęcie do służby w Policji na stanowisko kursanta ze stopniem posterunkowego (1050zł)
i zaszeregowaniem w 1 grupie uposażenia zasadniczego z mnożnikiem 0,80 kwoty bazowej dla funkcjonariuszy tj. 1220 zł miesięcznie,
• odbycie bezpośrednio po przyjęciu do służby szkolenia podstawowego,
• możliwość mianowania na stanowisko lekarza zespołu medycznego po zakończeniu szkolenia podstawowego,
• możliwość skierowania na szkolenie dla absolwentów szkół wyższych – uzyskanie pierwszego stopnia oficerskiego,
• możliwość nabycia uprawnień emerytalnych po ukończeniu 55 roku życia i 25 latach służby.

Wymagania:
KANDYDAT DO SŁUŻBY W POLICJI NA STANOWISKO LEKARZA MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
• wykształcenie wyższe: lekarz – posiadający aktualne prawo do wykonywania zawodu lekarza na obszarze RP, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez okręgową radę lekarską (zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, Dz. U. z 2017 r. poz. 125),
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Forma współpracy:
Umowa o pracę
Zarobki:
Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji na stanowisku lekarza zespołu medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Kadr
i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12.
Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 900 do 1300 pokój nr 15.
Konsultacje - pokój 12, 15 tel. 041 3491656, 041 3491657, 041 3491651,
Termin nadsyłania aplikacji:
2018-05-31
Wymagane dokumenty:
dokumenty składane osobiście
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)."

* - pola wymagane


*

*

*

*2018/04/014

         
          LEKARZA ZESPOŁU MEDYCZNEGO ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KIELCACH

Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Al. Kościuszki 4, 90 – 419 Łódź), zwany dalej „Uczelnią". Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi w związku z bieżącą rekrutacją u potencjalnych pracodawców. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz potencjalnym pracodawcom. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie Uczelni danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym u potencjalnych pracodawców. Wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać odwołane w każdym czasie.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami bieżącej rekrutacji u potencjalnych pracodawców, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).*zaznaczenie tej klauzuli jest obowiązkowe.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informacji dotyczących aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Załączniki:

CV *

  

Załącz kolejny plik

  

Inne dokumenty określone w ogłoszeniu o pracę


 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress