Sylwetka absolwenta

Kierunek – Analityka medyczna

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna jest przygotowany do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zdolnego do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Absolwent jest wyposażony w wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych oraz w szczegółową wiedze z zakresu medycyny laboratoryjnej.

W czasie studiów kształcone są następujące umiejętności:

1) wykonywania i wykorzystania badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia;
2) planowania i przeprowadzania laboratoryjnej strategii diagnostycznej, zgodnej z postępem wiedzy;
3) uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych i ich interpretacji;
4) rozwiązywania problemów diagnostycznych w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej;
5) konsultacji w procesie diagnostycznym;
6) zarządzania i kierowania zespołami w medycznym laboratorium diagnostycznym;
7) współpracy z pracownikami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia..

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna otrzymuje prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wydawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Diagnosta laboratoryjny wykonuje swoje czynności ze świadomością, że wyniki jego  pracy chronią zdrowie i życie człowieka.

Absolwent potrafi aktualizować wiedze i umiejętności zawodowe w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku ciągłych szkoleń i samokształcenia.

Absolwent kierunku Analityka Medyczna/Medycyna Laboratoryjna po uzyskaniu wymaganego stażu pracy może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, laboratoryjnej immunologii medycznej, mikrobiologii medycznej, laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej toksykologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, cytomorfologii medycznej, parazytologii medycznej, epidemiologii oraz laboratoryjnej hematologii medycznej.

 

Kierunek – Farmacja

Absolwenci Wydziału Farmaceutycznego uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych;
 • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii;
 • prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i dziedzinach pokrewnych.

Ponadto absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych. Posiadają wiedzę i umiejętności współpracy z lekarzami w zakresie prowadzenia badań klinicznych, terapii monitorowanej oraz monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych oraz do udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii.

Studia na Wydziale Farmaceutycznym przygotowują absolwentów do współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami takimi, jak apteki ogólnodostępne i szpitalne, a uzyskana wiedza i umiejętności predysponuje ich do pracy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi; w jednostkach badawczo-rozwojowych, inspekcyjnych oraz administracyjnych z dziedziny szeroko pojętej gospodarki lekiem i ochrony zdrowia.

Absolwent kierunku Farmacja otrzymuje tytuł zawodowy magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty.

Absolwent kierunku Farmacja po uzyskaniu wymaganego stażu pracy może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie: analityki farmaceutycznej, farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej, farmakologii, lecznictwa roślinnego. Możliwe jest również podjęcie studiów doktoranckich.

 

Kierunek – Kosmetologia

Studia na kierunku kosmetologia zapewniają studentom możliwość interdyscyplinarnego wykształcenia w zakresie współczesnej kosmetologii obejmującego: kompleksową wiedzę ogólną, wiedzę z zakresu właściwości preparatów kosmetycznych oraz mechanizmów ich działania, znajomość wybranych zagadnień z dermatologii i medycyny estetycznej, wiedzę z zakresu chemii kosmetycznej, wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji, wiedzę z zakresu medycyny (przede wszystkim anatomia, fizjologia, toksykologia podstawy fizjoterapii), wiedzę z zakresu chemii ogólnej, organicznej oraz biochemii, podstawową wiedzę z biofizyki wraz z możliwością jej wykorzystania w kosmetologii, umiejętność rozpoznawania schorzeń, które stanowią przeciwwskazanie do wykonywania niektórych zabiegów kosmetycznych oraz kwalifikujących się do konsultacji z dermatologiem, umiejętność obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce, wiedzę z zakresu marketingu, ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, wiedzę z zakresu estetyki i makijażu.

W ramach tego kierunku studenci nabywają umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu oraz działania w ścisłej współpracy z personelem medycznym (dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym) podczas dokonywania zabiegów pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Absolwent posiada szerokie kompetencje w zakresie pielęgnacji urody i opóźniania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego planowania i prawidłowego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

Kosmetolog powinien być również doskonałym edukatorem: mieć zdolność promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody, z uwzględnieniem profilaktyki poważnych schorzeń medycznych; udzielać profesjonalnych porad osobom z chorobami i defektami skórnymi; zapewniać pacjentom pełen komfort psychiczny podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu oraz praktycznym umiejętnościom absolwenci kosmetologii przygotowani są do pracy w:

 • gabinetach kosmetycznych;
 • ośrodkach odnowy biologicznej;
 • centrach Spa&Wellness;
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych;
 • gabinetach dermatologicznych (jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry);
 • firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur nowych wyrobów, procesie kontroli jakości i działaniach marketingowych;
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta;
 • działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych;
 • szkolnictwie kosmetycznym;
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i troski o urodę;
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

Kierunek – Biotechnologia

Absolwenci tej specjalności powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni być przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej. Biotechnologia medyczna jest dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki i przemysłu. Nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny. Absolwenci biotechnologii medycznej mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno – farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych. Można też zdobywać dalsze wykształcenie na studiach magisterskich i później doktoranckich.

 

Kierunek – Dietetyka

Studia I stopnia:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Dietetyka posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Posiada podstawowe umiejętności praktyczne  jak i wiedzę z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych, edukacyjnych, czyli kwalifikacji poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług dietetycznych dla osób zdrowych i chorych.

Dietetyk łączy kompetencje technologa żywienia i lekarza, dlatego może pracować zarówno w ośrodkach zdrowia czy szpitalach, jak i w klasycznie rozumianej gastronomii. Absolwent przygotowany jest do pracy wykonawczej w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej, sanatoria);
 • placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (firmy cateringowe);
 • zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.);
 • zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny;
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);

 

Studia II stopnia:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dietetyka zdobywa zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Absolwenci posiadają poszerzoną wiedzę i umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych, edukacyjnych, czyli kwalifikacji poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług dietetycznych dla osób zdrowych i chorych.

Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do podjęcia studiów III stopnia oraz do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej, sanatoria);
 • placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych);
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (firmy cateringowe);
 •   zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.);
 • zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny;
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka (gabinety poradnictwa żywieniowego);
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • organizacjach konsumenckich;
 • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły);
 • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);
 • uczelniach wyższych (kariera naukowa);
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

Kierunek – Ratownictwo medyczne

Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do samodzielnego wykonywania medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu. Głównie zespołach ratownictwa medycznego, centrach powiadamiania ratunkowego, lotniczym pogotowiu ratunkowym i szpitalnym oddziale rynkowym. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

 • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
 • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego     i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
 • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.  Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Absolwent ratownictwa medycznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk w:

 • jednostkach pomocy doraźnej ochrony zdrowia;
 • stacjach pogotowia ratunkowego, ambulatoriach i izbie przyjęć szpitali;
 • Centrach  Powiadamiania Ratunkowego;
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego;
 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych: policja, straż pożarna, wojsko;
 • organizacjach społecznych o paramedycznym profilu ratowniczym: PCK, WOPR, GOPR, TOPR, PZM, ZHP;
 • ośrodkach szkoleniowych (organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy);
 • ośrodkach badawczych;
 • zakładowych służbach ratowniczych, głównie przy dużych zespołach przemysłowych – w górnictwie węglowym czy hutnictwie);
 • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych;
 • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej;
 • służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;
 • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych

 

Kierunek – Socjologia

Studia socjologiczne drugiego stopnia mają profil ogólnoakademicki, przygotowany zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji dla tego kierunku. Absolwent posiada dobrą znajomość innych dyscyplin nauk społecznych, które ułatwiają rozumienie procesów społecznych i wyjaśnianie uwarunkowań funkcjonowania różnych instytucji i podsystemów życia społecznego. Posiada także  znajomość podstaw teoretycznych i metodologicznych w zakresie  projektowania i wykonywania badań ilościowych i jakościowych oraz jest przygotowany do samodzielnej realizacji badań społecznych, zwłaszcza w obszarze opieki zdrowotnej. Studia dostarczają wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania metod ewaluacji różnych instytucji i projektów społecznych. Po ukończonych studiach absolwent potrafi wykonywać zaawansowane analizy statystyczne, zwłaszcza rynku medyczno-zdrowotnego, z wykorzystaniem pakietu SPSS. Studia drugiego stopnia dostarczają także wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do projektowania kampanii społecznych i promocyjnych w zakresie zdrowia publicznego. Program kształcenia przewiduje możliwość wyboru modułu specjalnościowego: Socjologia zdrowia publicznego, Badania społeczne i analiza rynku, Socjologia zasobów ludzkich i karier zawodowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwenci studiów socjologicznych drugiego stopnia mogą być zatrudnieni jako:

 • Specjaliści od negocjowania i rozwiązywania bieżących problemów społecznych,
 • Badacze opinii publicznej i analitycy rynku usług zdrowotnych,
 • Specjaliści od komunikacji społecznej i promocji zdrowia w urzędach i agencjach PR,
 • Specjaliści od społecznych problemów zdrowia publicznego, m.in. nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, problemy wsparcia społecznego,
 • Specjaliści od programów i projektów społecznych szczególnie w zakresie ochrony zdrowia na etapie planowania, implementacji oraz ewaluacji,
 • Doradcy w zakresie tworzenia ścieżek kariery zawodowej oraz motywowania,
 • Specjaliści w działach personalnych rekrutujący pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianych placówek służby zdrowia,
 • Pracownicy różnych szczebli administracji państwowej, samorządowej, organizacji non profit i społeczeństwa obywatelskiego.

 

Kierunek – Zdrowie Publiczne

Studia I stopnia:

Studia I stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

Absolwent zdrowia publicznego studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia. Absolwenci I stopnia posiadają kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w:

 • zakresie zarządzania i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej: placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • Domach Opieki Społecznej;
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • we własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).

 

Studia II stopnia:

Studia II stopnia zdrowia publicznego wszystkich realizowanych specjalności przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

Absolwent zdrowia publicznego studiów II stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów III stopnia. Absolwenci drugiego stopnia są przygotowani do pracy w:

 • zakładach opieki zdrowotnej tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy i opieki społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne; niezbędne są tutaj uprawnienia pedagogiczne;
 • nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • instytucjach akademickich i badawczych jako wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej;
 • instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Systemie Ratownictwa Medycznego;
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących zakładów opieki zdrowotnej;
 • doradztwie podmiotom prywatnym, organizacjom i samorządom przy procesach inwestowania w usługi zdrowotne;
 • działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • we własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).

 

Kierunek – Fizjoterapia

Absolwent fizjoterapii jest kompetentnym terapeutą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy    z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz być na tyle sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować i oceniać efektywność procesu rehabilitacji medycznej, współpracować w ramach większych zespołów, samodzielnie kierować zespołem terapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wiekowa, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci pracujący w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się tak leczeniem, jak i profilaktyką.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących  kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • Spa Wellness;
 • gabinetach masażu;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę w warunkach nie klinicznych.

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (np. masażu japońskiego, tajskiego, akupresury), kontynuację edukacji na studiach podyplomowych (fizjoterapia z gimnastyką korekcyjną, z elementami zdrowia publicznego, fizjoterapia w odnowie biologicznej, pierwsza pomoc medyczna).

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia nauczania.

 

Kierunek – Lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim

Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia chorób oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Absolwenci kierunku lekarskiego – stypendyści Ministerstwa Obrony Narodowej  obok wymienionych powyżej umiejętności  posiadają wiedzę niezbędną w pracy lekarza-oficera.

Wojskowa służba zdrowia obejmuje całokształt opieki medyczno-sanitarnej w wojsku. Do jej zadań należy:

 • utrzymanie i praca nad wzmacnianiem stanu zdrowotnego sił zbrojnych przez właściwy dobór kandydatów do służby wojskowej
 • stała kontrola ich stanu zdrowia, kondycji oraz nadzór nad wychowaniem fizycznym;
 • zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarno-epidemiologicznych w obszarze zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp.;
 • szczepienia ochronne, wykrywanie zakażeń;
 • edukacja –  prowadzenie szkoleń medycznych;
 • przygotowanie sił zbrojnych na wypadek wojny;
 • zdolność do działania w warunkach polowych

Obecnie wojskowa  służba zdrowia  przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również  do pracy w wojskowych  misjach zagranicznych.

 

Kierunek – Lekarski w ramach Ministra Obrony Narodowej

Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawniej obowiązujących w WAM. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Student cywilny kierunku lekarskiego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego ma w trakcie trwania studiów możliwość podpisanie  umowy z wojskiem i dołączenia do grupy studentów podchorążych. Od tego momentu nosi mundur, jest skoszarowany, otrzymuje żołd, uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedmiotów wojskowo-lekarskich i wojskowych i ma zapewnioną po ukończeniu studiów pracę, jako lekarz-oficer  w strukturach wojskowej służby zdrowia.

Zajęcia dla studentów podchorążych odbywają się w grupach wspólnych ze studentami cywilnymi  w zakładach i klinikach Wydziału.

Obecnie wojskowa  służba zdrowia  przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również  do pracy w wojskowych  misjach zagranicznych.

 

Kierunek – Lekarsko-Dentystyczny

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego dzięki nabytej wiedzy oraz umiejętnościom praktycznym są przygotowani do:

 • przeprowadzenia diagnostyki najczęstszych chorób, oceny i opisu stanu somatycznego pacjenta,
 • prowadzenia profesjonalnej opieki dentystycznej w zakresie profilaktyki i leczenia oraz w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,
 • badania oraz interdyscyplinarnego leczenia pacjenta w zakresie problemów stomatologicznych
 • skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz do prowadzenia badań naukowych
 • wykazują kompetencje konieczne do kierowania zespołem stomatologicznym
 • postępowania klinicznego opartego na wiedzy i respektującego zasady humanitaryzmu

Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ale również w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej oraz prowadzenia praktyki lekarza dentysty po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego cechuje profesjonalizm oraz posiadają świadomość odpowiedzialności moralnej i etycznej, która jest nieodzownie związana z niesieniem pomocy pacjentom.

 

Kierunek – Techniki dentystyczne

Absolwenci kierunku techniki dentystyczne dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom praktycznym są przygotowani do pracy w zawodzie technika dentystycznego

Absolwent potrafi wykonać prace związane ze świadczeniem usług z zakresu technik dentystycznych:

 • protez stałych, ruchomych oraz nietypowych
 • aparatów ortodontycznych
 • naprawy uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych

Absolwent wykazuje się znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn

Do najważniejszych kompetencji, jakie uzyskuje absolwent technik dentystycznych należy zaliczyć posiadanie wiedzy z zakresu współczesnej techniki dentystycznej oraz umiejętność dostrzegania i wdrażania nowych metod i technologii zgodnych z rozwojem nauk medycznych, w szczególności dyscyplin stomatologicznych i zapotrzebowań leczniczych.

Absolwent przygotowany jest do podjęcia dalszego kształcenia na kierunkach II stopnia, a także pracy:

 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

 

Kierunek – Lekarski na Wydziale Lekarskim

Absolwenci kierunku lekarskiego posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza z zapewnieniem wsparcia i uwzględnieniem najwyższego dobra pacjentów. Powinni oni posiadać:

 • dobre przygotowanie kliniczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • etyczną postawę wobec pacjenta
 • chęć do dalszego kształcenia
 • umiejętność pracy w zespole

Do umiejętności klinicznych absolwentów zalicza się:

 • zebranie wywiadu chorobowego i przeprowadzenie odpowiednich badań
 • interpretacja wyników oraz wstępne rozpoznanie kliniczne;
 • właściwe postępowanie diagnostyczne;
 • interpretacja wyników dodatkowych badań laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych i histopatologicznych
 • interpretacja wstępnego rozpoznania klinicznego oraz skierowanie chorego na leczenie specjalistyczne
 • rozpoznanie stanu zagrożenia życia i przeprowadzenie sprawnej interwencji lekarskiej, mającej na celu podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych:
 • ocena problemów zdrowotnych pod względem czynników fizycznych, społecznych, psychologicznych i kulturowych;
 • znajomość zasad zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia.

Niezwykle cenna w zawodzie lekarza jest ponadto umiejętności komunikowania się. Absolwenci Wydziału Lekarskiego powinien umieć nawiązywać kontakt z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta.

Absolwenci Wydziału Lekarskiego powinni także umieć świadczyć indywidualną opiekę zdrowotną, a ponadto pełnić swoją misję w zakresie ochrony i promocji zdrowia w odniesieniu do społeczeństwa.

Po ukończeniu studiów lekarskich absolwent musi posiadać kompetencje zawodowe, które zapewniają optymalne zabezpieczenie opieki zdrowotnej we wszystkich sytuacjach, z okazaniem współczucia i uwzględnieniem dobra pacjentów.

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, głównie w lecznictwie zamkniętym (kliniki, szpitale), gdzie mogą zdobyć potrzebne doświadczenie i rozwijać karierę zawodową
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych jako pracownicy naukowo-dydaktyczni
 • w pogotowiu ratunkowym
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • w marketingu jako menedżerowie ochrony zdrowia. Rezygnują wtedy z praktycznego wykonywania  zawodu lekarza, by kontynuować karierę na stanowisku dyrektora lub menedżera szpitali, ośrodków zdrowia czy klinik. Wymaga to jednak kwalifikacji szerszych niż studia medyczne, potrzebna jest dodatkowa wiedza i umiejętności z dziedziny zarządzania czy zdrowia publicznego
 • mogą tez otwierać własne gabinety lekarskie, które z czasem przy odpowiednim nakładzie pracy i środków finansowych, mogą przekształcać się w większe ośrodki – szpitale, kliniki.

Absolwenci kierunku lekarskiego mają możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdają Lekarski Egzamin Państwowy. Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru jednej spośród licznych specjalizacji. Absolwenci mogą także ubiegać się o udział w studiach podyplomowych oraz o przyjęcie na studia doktoranckie. Mogą też wzbogacić swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, choćby z zakresu zarządzania i Public Relations.

 

Kierunek – Pielęgniarstwo

Studia I stopnia:

Absolwenci pielęgniarstwa posiadają umiejętności: sprawowania wysokiego poziomu opieki nad człowiekiem zdrowym i chorym w zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; edukacji chorego i jego bliskich do życia z chorobą i niepełnosprawnością; interdyscyplinarnego komunikowania się w zespole medycznym; inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia; promocji zdrowego stylu życia; organizowania pracy własnej i nadzorowania opieki pielęgniarskiej włącznie z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań; prowadzenia kształcenia zawodowego oraz badań naukowych w zakresie swojej specjalności.

W dobie rosnącej świadomości obywateli w zakresie potrzeb zdrowotnych zwiększa się zapotrzebowanie na usługi w ochronie zdrowia, co pozwala sądzić, że jeszcze przez wiele lat w przyszłości zawód pielęgniarki będzie preferowany na rynku pracy.

Pielęgniarką możesz zostać kończąc Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który umożliwi Ci:

 • kontakt z profesjonalną kadrą pielęgniarską;
 • dostęp do najlepszych placówek ochrony zdrowia, w których odbywa się kształcenie;
 • możliwość rozwoju naukowego w kołach studenckich;

Absolwent pielęgniarstwa jest przygotowany do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (przychodnie);
 • ośrodkach medycyny pracy;
 • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • ośrodkach służby medycyny;
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych;
 • domach opieki społecznej;
 • ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • jednostkach ratownictwa medycznego;
 • sanatoriach;
 • zakładach pracy chronionej;
 • medycynie przemysłowej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • zespole lekarza rodzinnego;
 • szkolnictwie średnim i wyższym – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

 

Studia II stopnia:

Studia drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

 • organizować, nadzorować opiekę pielęgniarską
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki
 • nauczać przyszłych adeptów do zawodu
 • prowadzić badania naukowe

Doskonale wyszkolona pielęgniarka – staje się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!

 

Kierunek – Położnictwo

Studia I stopnia:

Absolwent kierunku Położnictwo studiów pierwszego stopnia posiada ogólną  wiedzę  medyczną oraz wiedzę  szczegółową  z zakresu położnictwa nauk humanistycznych i społecznych. Jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Współdziała w zespole terapeutycznym pionu opieki nad matką i dzieckiem. Propaguje zachowania prozdrowotne i styl życia wspierający zdrowie.

Absolwent posiada umiejętności:

 • prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny w okresie dojrzewania i przedkoncepcyjnym – w aspekcie biologicznym, wychowawczym, społecznym oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa;
 • wykonywania świadczeń  zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej i jej rodziny oraz położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium;
 • rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzania badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
 • prowadzenia porodu fizjologicznego oraz monitorowania płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
 • przyjmowania porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza;
 • podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska;
 • sprawowania opieki nad matką i monitorowania przebiegu okresu poporodowego;
 • badania noworodków i opiekę nad nimi;
 • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 • samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
 • profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;
 • wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu.

 

Studia II stopnia:

Absolwent kierunku Położnictwo studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa.

Absolwent posiada umiejętności:

 • organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej;
 • wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy;
 • współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki;
 • podnoszenia jakości opieki położniczo-ginekologicznej;
 • wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz wyznaczania obszarów podejmowania badań.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej realizuje swoje zadania zawodowe w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, w ramach praktyki indywidualnej i grupowej;
 • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej;
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domy narodzin, poradnie: ginekologiczno-położnicze, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologiczne, neonatologiczne, laktacyjne, promocji zdrowia;
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze;
 • szkołach rodzenia;
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:

 • nauczanie zawodu położnej;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej;
 • kierowanie pracą zawodową położnych.

Położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego takich jak: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne czy kursy dokształcające.

 

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress