12/06
2015

PRAKTYKI I STAŻE W LABORATORIACH BIONANOPARKU – Łódź

Technopark Łódź przygotował ofertę odbycia praktyk dla studentów oraz staży dla absolwentów i doktorantów w laboratoriach BioNanoParku.

Technopark Łódź posiada najnowocześniejszy w Europie środkowo-wschodniej kompleks laboratoriów BioNanoPark. W jego skład wchodzą laboratoria Biotechnologii Przemysłowej oraz Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej.  Unikatowa linia badawcza umożliwia przeprowadzenie badań wdrożeniowych dla wszystkich gałęzi przemysłu. Testujemy nowe produkty m.in. biomateriały istotne dla ochrony środowiska, enantioselektywne chemikalia niezbędne dla nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego, nutraceutyki dzięki którym można wytwarzać zdrowszą żywność, probiotyki zapewniające sprawne funkcjonowanie układu trawiennego, a także składniki bezpieczniejszych i skuteczniejszych leków. Kompetentny i doświadczony zespół naukowców prowadzi badania dla wielu branż gospodarki: m.in. spożywczej, chemicznej, medycyny, ochrony środowiska, farmacji i obronności.

Chcemy dzielić się swoją wiedzą. Z myślą o zdolnych studentach, absolwentach i doktorantach przygotowaliśmy program staży i praktyk. Mamy nadzieję, że dzięki niemu młodzi naukowcy zdobędą nowe kompetencje zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy.

Zasady przyjmowania studentów i absolwentów na praktyki i staże w laboratoriach BioNanoParku

Praktyki studenckie:

 1. Praktyki studenckie, w wymiarze do 6 tygodni, mogą odbywać studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, a także innych uczelni, pod warunkiem skierowania ich do Technoparku przez władze uczelni.
 2. Jednocześnie w każdym z dwóch laboratoriów praktyki mogą odbywać dwie osoby, a w ciągu całego roku liczba ta nie może przekroczyć 12 osób.
 3. Praktykanci uczestniczą w bieżącej działalności laboratoriów i z ich obecnością na terenie laboratoriów BioNanoParku nie mogą wiązać się żadne obciążenia finansowe Technoparku.

Staże standardowe:

 1. Staże absolwentów i doktorantów, w wymiarze czasu od 3 do 6 miesięcy, mogą odbywać posiadające poparcie władz uczelni jak wyżej.
 2. Maksymalnie staż może odbyć 6 osób w ciągu roku, po 3 osoby na każde laboratorium .
 3. Stażyści uczestniczą w bieżącej działalności laboratoriów i z ich obecnością na terenie laboratoriów BioNanoParku nie mogą wiązać się żadne obciążenia finansowe Technoparku.

Staże finansowane z zewnątrz:

 1. W laboratoriach BioNanoParku mogą być prowadzone staże finansowane z funduszy zewnętrznych.  Czas trwania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż przewiduje instytucja finansująca staż.
 2. Staże takie mogą odbywać osoby skierowane przez Urząd Pracy lub inne jednostki Urzędu Miasta lub Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizowanych przez siebie programów, a także kierownicy projektów badawczych finansowanych z budżetu państwa na naukę, z budżetu Unii Europejskiej, lub z innych budżetów skierowanych na realizację projektów badawczych.
 3. Wszystkie obciążenia osobowe i materiałowe muszą być pokryte ze środków zewnętrznych na realizację określonego projektu badawczego. Technopark udostępnia jedynie infrastrukturę badawczą i opiekę merytoryczną ze strony pracowników laboratoriów. W sytuacji pokrycia tylko kosztów osobowych ze środków zewnętrznych, stażyści zaangażowani są w bieżącą pracę badawczą laboratoriów.

Staże specjalne:

 1. Staż specjalny może odbywać osoba polecona przez wybitnego pracownika nauki, pod warunkiem odbywania tego stażu w ramach woluntariatu bez żadnych obciążeń finansowych ze strony Technoparku.
 2. Maksymalna liczba staży specjalnych nie może przekroczyć 3 w ciągu roku.
 3. Stażyści uczestniczą w bieżącej działalności laboratoriów i z ich obecnością na terenie laboratoriów BioNanoParku nie mogą wiązać się żadne obciążenia finansowe Technoparku.

UWAGA:

Łączne obciążenie każdego z laboratoriów nie może być większe niż dwóch stażystów w tym samym czasie (4 stażystów w obu laboratoriach).

Podziel się
Praca.pl Pracuj.pl Adzuna Pracuj.pl E-pracodawcy InterviewMe Gazetapraca.pl Semestr dlaStudenta.pl deMedici.pl Zarabiaj.pl Jobs.pl Portal-Medica