Formularz do OBIEGÓWKI

Akademickie Biuro Karier od 2010 r. cyklicznie prowadzi monitoring losów Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W związku z prowadzonym  monitoringiem oraz wynikającym z powyższego obowiązkiem podbijania tzw. kart obiegowych, prosimy o zgłaszanie się do naszego biura absolwentów z wypełnionym formularzem. Formularz dołączony jest do karty obiegowej wydawanej przez dziekanat. Można go także wypełnić na miejscu w Biurze Karier (pl. Hallera 1, bud. I, parter, Strefa Obsługi Studenta) lub wydrukować DWUSTRONNIE z pliku Oświadczenie-formularz zgody

Informacje o badaniu:

Badanie losów absolwentowBadanie ma na celu wskazanie mocnych i słabych stron oferty dydaktycznej UM oraz uwarunkowań podjęcia lub niepodjęcia zatrudnienia przez Absolwentów Uczelni. Dodatkowo monitoring obejmuje ocenę poziomu zdobytych podczas kształcenia kwalifikacji i umiejętności oraz ocenę satysfakcji Absolwentów z decyzji o podjęciu nauki w UM.

Wymierne efekty monitoringu karier zawodowych to podniesienie jakości kształcenia w Uczelni, dostosowanie programów studiów do wymagań rynku pracy i zwiększenie konkurencyjności UM w Łodzi na rynku edukacyjnym. Odbiorcami wyników badań są przede wszystkim Władze Uczelni, pracodawcy i kandydaci na studia.

W badaniu wykorzystuje się anonimową ankietę internetową. Kwestionariusz zamieszczony jest na stronie internetowej Akademickiego Biuro Karier UM (do którego link absolwent otrzymuje po ukończeniu edukacji w Uczelni). Monitoring prowadzony jest po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od daty ukończenia studiów (zgodnie z zapisem art. 13a ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 18.03.2011 r.).

 

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Na podstawie art. 13 przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (zwany dalej Uczelnią) z siedzibą w Łodzi, przy al. Kościuszki 4; kod pocztowy: 90-419 Łódź, tel.: 42 2725803, NIP: 725 18 43 739, REGON: 473 073 308.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 2725211 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl.
  3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach związanych z przeprowadzeniem ankiet badawczych dotyczących karier zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz przekazaniem Państwu aktualnych ofert pracy, praktyk, staży, a także informacji o szkoleniach, kursach i konferencjach, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  4. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty działające na zlecenie administratora danych t.j. podmioty realizujące usługi IT na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie obsługi systemów informatycznych.
  5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres: 6 lat
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie, wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory

Partnerzy

pracuj

 

pracuj

 

pracuj

 

przewodnik-pracodawcy

 

przewodnik-pracodawcy

 

gazetapraca.pl

 

thumbnail_SEMESTR-Zima_2016-okl

 

dlastudenta

 

KARIERA

 


 

JOBS

 

portal-medicaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress